Kontakt z Akcjonariuszami

- Statut spółki,
- Informacje dla Akcjonariuszy,
Pierwsze wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
Pierwsze wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,


- Drugie wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
- Drugie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,

Trzecie wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
Trzecie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

 

W SPRAWIE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

 

FABRYKI DRUTU GLIWICE S.A.

 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2020 R.

 

  1. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu:

 

dokumentu - akcji na okaziciela oraz dowodu tożsamości bądź paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości.

 

  1. Pełnomocnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości bądź paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości i przedstawić oryginał dokumentu pełnomocnictwa.
  2. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierając imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
  3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów.
  4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Głosowanie nad uchwałami odbywa się po zarządzeniu głosowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i po odczytaniu osobno projektu każdej uchwały.
  6. Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wymogów obowiązujących w okresie ogłoszonej epidemii COVID-19 – do których uczestnicy winni się bezwzględnie zastosować.
  7. Nie dopuszcza się głosowania na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.